ขั้นตอนการติดตั้ง WebShop

ขั้นตอนการ Setup : WehShop

  1. เมื่อไปที่หน้า Setup ติดตั้ง WebShop
  2. ตั้งชื่อ WebShop ที่ต้องการ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  3. ตั้งข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเว็บช้อป (สามารถแก้ไขภายหลังได้)
  4. ตั้งค่า Database AuthMe ที่ต้องการ (คู่มือการตั้งค่า AuthMe)
  5. ตั้งค่า Minecraft การเชื่อมต่อ Server Query และการส่งคำสั่งต่าง ๆ (คู่มือการตั้งค่า Server Queru & Command)
  6. อัพโหลดรูปภาพพวก Logo, Background, ICON เบื้องต้น (อัพโหลดแก้ไขภายหลังได้)
  7. กด ยืนยันการสร้าง เพื่อดำเนินการสร้าง WebShop ที่สมบูรณ์
  8. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล (Manage) ของระบบเว็บช้อปได้ ที่นี้